Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny v českých zemích, I–II. Praha: Academia 1992. Elektronická verse 1.1 (c) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
cociens
cocie(n)s  v. quoti(e)ns